Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Monika Krzakowska – Kwiatkowska w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 o ochronie danych osobowych podaje co następuje:

INFORMACJE i DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

[Kancelaria Prawna]

1. Administratorką danych osobowych jest Monika Krzakowska - Kwiatkowska prowadząca działalność pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Monika Krzakowska – Kwiatkowska.

2. Kontakt: RODO@kancelariakrzakowska.pl

3. Dane przetwarzane są przez Administratorkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także – w wyraźnie wskazanych wypadkach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.

4. W wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i personalnego, także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

5. Jeżeli przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, to Administratorka niezwłocznie wskaże prawnie uzasadnione interesy, w celu realizacji których będzie przetwarzała dane.

6. Celem przetwarzania danych jest realizacja zobowiązań umownych [art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia oraz - pod warunkiem wyrażenia zgody - marketing bezpośredni i personalny [art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia].

7. Przetwarzanie danych w celach marketingowych wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody znajduje się poniżej i jego wyrażenie nie jest wymagane, ale jest konieczne do dokonywania takich czynności, jak np.:

a) wysłanie kartek świątecznych,

b) informowanie o spotkaniach wigilijnych organizowanych przez kancelarię, koncercie wigilijnym oraz innych okolicznościowych wydarzeniach,

Jednocześnie informujemy, że w żaden sposób nie nadużywamy komunikacji marketingowej z Państwem. Informacje przekazywane przez nas są dość sporadyczne i koncentrują się głównie na zwyczajowo przyjętych wydarzeniach świątecznych.

8. Administratorka będzie przetwarzała dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w wypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

9. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa sekretariatu, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa pocztowo – kurierska oraz wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratorki.

10. Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorką a osobą, której dane osobowe dotyczą może odbywać się w formie elektronicznej, m.in. poprzez systemy poczty elektronicznej, portale społecznościowe, komunikatory, wszelkie aplikacje mobilne i komputerowe, w tym aplikacje do wykonywania połączeń głosowych lub video za pomocą internetu, etc., a Administratorka nie ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, to w konsekwencji Administratorka niniejszym informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji, gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej. Administratorka informuje także, że takie przekazanie we wskazanych powyżej wypadkach jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z powyższym poprzez zawarcie umowy z Administratorką bądź wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w trybie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia, w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą upubliczniła swoje dane w zakresie komunikacji elektronicznej z Administratorką.

11. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) wglądu do swoich danych osobowych oraz sprostowania tych danych, przy czym prawo to może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorce na adres poczty mailowej:

RODO@kancelariakrzakowska.pl,

b) w zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 list. B Rozporządzenia i ich przetwarzanie jest konieczne do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego, dane te nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie. W pozostałym zakresie, o ile dane zostały podane, prawo żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorce na adres poczty mailowej: RODO@kancelariakrzakowska.pl,

c) przeniesienia danych, przy czym prawo to może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorce na adres poczty mailowej: RODO@kancelariakrzakowska.pl,

d) dane zbierane w formularzu karty Klienta są warunkiem zawarcia umowy, ponieważ są niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego oraz spełnienia obowiązków podatkowych ciążących zarówno na Administratorce jak i osobie, której dane dotyczą.

12. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania wzglądu, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych, przy czym prawo to może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorce na adres poczty mailowej: RODO@kancelariakrzakowska.pl.

13. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed jej cofnięciem.

14. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorce na adres poczty mailowej: RODO@kancelariakrzakowska.pl.

15. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.